Renhold pris kalkulator

RENHOLD BESTILLING

GET STARTED

0$

Takk, vi kontakter deg snarest

Privat eller bedrift?


0$

Du må velge en for å fortsette

Neste steg

Hvor stort er arealet?

Vennligst oppgi antall KVM for renhold

Du ønsker renhold av [item-321_quantity] kvm
I neste steg kan du tilpasse tjenesten etter dine behov.


0$

Du må velge en for å fortsette

Neste steg

Hvor ?

Vennligst oppgi adressen


0$

Du må velge en for å fortsette

Neste steg

Når ?

Når ønsker du vask utført?


0$

Du må velge en for å fortsette

Neste steg

Velg hvordan du ønsker å betale

Ønsker du å betale med engang eller ved utførelse

Jeg ønsker å betale forskudd

Du får 10% rabatt ved forskuddsbetaling.

Jeg ønsker faktura

Ved å velge faktura, aksepterer du at vi kan ta en kredittsjekk på deg. Faktura blir da ettersendt etter utført oppdrag.

Jeg ønsker å bli kontaktet

Ikke helt sikker på hva du trenger? Ingen problem! Vi kontakter deg og hjelper deg videre.


0$

Du må velge en for å fortsette

Neste steg

Renholdstjenester

Velg ønsket tjeneste

HOVEDVASK
Inkluderer støvsugning, overflatevask, vask av gulv
Velg

Du ønsker renhold av [item-321_quantity] kvm

FLYTTEVASK
Inkluderer støvsugning, overflatevask, vask av gulv og vindysvask
Velg
Overflate vask
Klutbehandling av overflater
Velg
Støvsugning
Alle overflater
Velg
Desinfisering
Desinfisering
Velg0$

Du må velge en for å fortsette

Neste steg

Hvor ofte ønsker du renhold utført?


0$

Du må velge en for å fortsette

Neste steg

Total pris

Totalpris er :

Oversikt over ordre

Beskrivelse Informasjon Antall Pris
Rabatt:
Totalt :

1. Avtalen

Avtalen
består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i
bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell
motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom
partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.


2. Partene

Selger
er Prio Bygg & Sanering AS Lilleakerveien 31, 0283, Oslo
info@priobygg.no +4741255367, Org. 925 520 403 og betegnes i det
følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.


3. Pris

Den
oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal
betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader.
Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal
kjøper ikke bære.


4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen
er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller
tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken
eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha
innsett at det forelå en slik feil.


5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom
kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren
reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet
samme dag som varen sendes.

Ved
betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved
forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på
minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.


6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis
ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren
levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter
bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre
annet er særskilt avtalt mellom partene.


7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.


8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen
må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen
begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen
ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til
nærmeste virkedag.

Angrefristen
anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper
har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og
meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller
brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges
    et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av
    identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er
    mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen
utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom
selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger
angrerett og standardisert angreskjema.


Tilsvarende gjelder ved
manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å
benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i
løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter
den dagen kjøperen mottok opplysningene.


Ved
bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig
opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt.
Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre
annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal
dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens
bruk av angreretten.


Kjøper
kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens
art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom
prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og
nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på
varen.


Selgeren
er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig
opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens
beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake
betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper
har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.


9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom
selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til
avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på
kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i
forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen
tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra
selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper
kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan
imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som
selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så
stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold
til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle
bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom
selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen
oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for
oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan
kjøperen heve kjøpet.

Kjøper
kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere
varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende
for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger
om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres
tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter
leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må
krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk
vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen
kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette
gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes
hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt
tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.


10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis
det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at
den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at
han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert
tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller
burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper
overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig
lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom
varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på
kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven
kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge
mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet
og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen
kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende
ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom
gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige
kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid.
Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to
avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper
kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller
omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris
svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og
kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan
prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.


11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom
kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen
eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens
side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9
etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av
avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen.
Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket
betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger
kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen
ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge
med å fremme kravet.

Heving

Selger
kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold
eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel
ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en
rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen
denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom
kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger
kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende
betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan
da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom
kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med
et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å
levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere
under 18 år.


12. Garanti

Garanti
som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i
tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En
garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til
reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.


13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig
for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen
samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med
personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som
er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter
avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre
hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med
kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.


14. Konfliktløsning

Klager
rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal
forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke
lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.
Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.


Signatur

BESTILL